Novosti

Ve?ernje Novosti

N. V. BRKOVI? | 21. novembar 2012. 21:52

Kinezi izbetonirali prvih 50 metara kolovozne plo?e na gornjoj strani mosta. Radovi se odvijaju po planu, sve?ano otvaranje predvi?eno za kraj 2014. godine.

bgd-most-zemun-borca_620x0

NA gradilištu mosta Zemun - Bor?a, koje deli Dunav, podjednako se vredno radi na obe strane. Mostadžije iz Kine u društvu doma?ih graditelja zauzeti su na konstrukciji, ali i na prilaznim putevima. Beton "pršti" na sve strane, a nastavi?e se u istom tempu i narednog meseca.

Pogled na novu gra?evinu, koja ?e u velikoj meri skratiti put izme?u dva beogradska naselja, sa zemunskog uzvišenja nalik je na de?ju igricu "Plejmobil". Jer svi radnici nose šlemove i sa visine od nekoliko desetina metara, dok se kre?u tamo-amo po mostovskoj konstrukciji i skelama, podse?aju na male plasti?ne ?ove?uljke.

Na obali mikseri mešaju beton koji prolazi kroz rešetku, i cevima dugim više stotina metara, sliva se do ošalovanog mesta na kojem ?e ni?i stub. Beton se doprema iz Batajnice sa pet velikih miksera koji dnevno naprave i po tri-?etiri ture.

Na stubovima na bor?anskoj obali montirana je pokretna skela pomo?u koje je izbetonirano prvih 50 metara konstrukcije kolovozne plo?e.

- Skela ?e u decembru nastaviti da se pomera ka reci kako bi se pripremile oplata i armatura za slede?i segment kolovozne konstrukcije - objasnio je Nenad Baji? iz Direkcije za gradsko gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda. - Završeni su i svi stubovi severne navozne konstrukcije na bor?anskoj strani, a za dva stuba glavne konstrukcije u Dunavu iznad plovnog puta, stubove "4" i "5", završeno je pobijanje svih 26 šipova na dubinama od 40 metara ispod dna reke. Na zemunskoj strani se izvode i radovi na pobijanju šipova za stub "3".

Na pristupnim putevima, od mosta do Zrenjaninskog puta, doma?i izvo?a?i rade trup saobra?ajnice. Do sada je završeno obeležavanje, izravnavanje i nasipanje trase saobra?ajnice u dužini od oko pet kilometara, kao i izrada betonskih propusta preko postoje?ih kanala. Trenutno majstori grade prelaze preko Velikog kanala i kanala Vizelj, kao i jedan nadvožnjak. Pored naselja Krnja?a, na drugom kraju pristupnih puteva uz Pan?eva?ki put, zapo?eta je izrada šipova za 550 metara duga?ku mostovsku konstrukciju preko železni?ke pruge Beograd - Pan?evo.

Most Zemun - Bor?a predvi?en je da bude završen do kraja 2014. godine.

DVE KONSTRUKCIJE SA PO TRI TRAKE

POPRE?NI profil mosta se sastoji iz tri obostrane vozne trake širine 3,5 metra i obostrane peša?ko-biciklisti?ke staze. Most je projektovan sa dve nezavisne mostovske konstrukcije širine po 14 metara, za svaki smer po jedna. Pored glavnog mosta na trasi postoji još osam manjih mostovskih konstrukcija raspona od 34 do 545 metara, preko kanala, saobra?ajnica i železni?ke pruge.

TRI DEONICE OD

21,2 KILOMETARA

TRASA je podeljena na tri deonice: od novog novosadskog puta do ulice cara Dušana, od Batajni?kog do Zrenjaninskog puta i od Zrenjaninskog puta do Pan?eva?kog puta. Ukupna dužina saobra?ajnice iznosi 21,2 kilometara, pri ?emu je dužina mosta preko Dunava 1.482 metara. Investiciona vrednost radova po zaklju?enom ugovoru iznosi 255 miliona dolara.

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218