Naši Ciljevi

Moto CRBC-a

 • Izgradnja puteva i mostova, Doprinos društvenom razvoju.
 • Visoko vrednovanje ljudskih resursa, Stremljenje ka savršenstvu.

Ciljevi upravljanja

 • Prvoklasna usluga, prvoklasni kvalitet;
 • Prvoklasni menadžment i profit.

Klju?ne vrednosti kompanije

 • Održanje kredibiliteta i ispunjenje misije u društvu.
 • Kvalitet je još jedna klju?na vrednost u našem vrednosnom sistemu ?ime našim klijentima garantujemo zadovoljavaju?u uslugu.

Strateški ciljevi

 • Oslanjaju?i se na mudrost i trud svih naših zaposlenih gradimo CRBC kao kompaniju sa slede?im karakteristikama:
 • Solidna organizaciona struktura,
 • Višestruka tržišna pozicija, integrisane metode rada
 • Moderan menadžment koji funkcinoše me?unardono me?uregionalno I me?unindustrijski.
 • Oblik višestruke vlasni?ke strkuture.

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218