Most Zemun-Borča

Projekat mosta Zemun-Bor?a sa pristupnim saobra?ajnicama workinprogress2predstavlja prvi infrastrukturni gra?evinski projekat koji se izvodi na osnovu Sporazuma o ekonomsko-tehni?koj saradnji na polju infrastrukture potpisanom izme?u Vlade Narodne Republike Kine i Vlade republike Srbije 20.avgusta 2009 godine. Izgradnja ovog mosta ne samo da ?e položiti temelje za dalju ekonomsko-tehni?ku saradnju izme?u dveju zemalja, ve? ?e uspostaviti i model za razvoj drugih oblika saradnje u ovoj oblasti.

Projekat Severne tangente (od saobra?ajnice T6-Beograd do pan?eva?kog puta ) u Beogradu, uklju?uju?i most na Dunavu u Zemunu, je ukupne dužine 21,5 km. Dužina mosta preko Dunava je 1.5km, dužina južne pristupne saobra?ajnice 1.4 km a dužina severne 18.6km. Predvi?eni period izgradnje glavnog mosta je 3 godine, a pristupnih saobra?ajnica 2 godine.

Ako govorimo o beogradskoj saobra?ajnoj mreži, Severna tangenta predstavlja urbanu saobra?ajnicu ?ija izgradnja ne samo da ?e pružiti vezu izme?u dva mosta izgra?ena na reci Dunav (spoljne i severne tangente), ve? ?e obezbediti uklju?enje ka Zrenjaninu i Pan?evu kako bi se smanjio negativan uticaj na centralnu poslovnu zonu.
Klju?na uloga i zna?aj projekta Severne tangente (od saobra?ajnice T6-Beograd do pan?eva?kog puta) je poboljšanje akumulativnog protoka saobra?aja izme?u Banata i  Srema, što je istovremeno poboljšati postoje?u urbanu saobra?ajnu mrežu u Beogradu.

 

Kontakt

China Road and Bridge Corporation Serbia Branch

Užička br.58a

11000 Beograd

Tel: +381 11 2660-216
Fax: +381 11 2660-218